TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN- Địa chỉ: Thôn Ngò- xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang- Email: thttbg@bacgiang.edu.vn - Điện thoại: 02043858281- Cán bộ quản lý:+ Hiệu ...